Έγκριση χρηματοδότησης Προγράμματος ERASMUS+ του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Written by gyfantis on . Posted in ERASMUS+, Γενικά, Δράσεις, Νέα, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Σχεδίου του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου με τίτλο “Ενισχύοντας την Εκπαίδευση εκτός Τάξης για την Αειφορία στην Πόλη” και κωδικό 2019-1-EL01-KA104-062067 στο πλαίσιο της Δράσης 1/ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων για το έτος 2019 του Προγράμματος ERASMUS+. Είναι η πρώτη φορά που εγκρίνεται αντίστοιχη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου.

Το Σχέδιο έχει διάρκεια δυο χρόνια και στοχεύει α) στη βελτίωση και εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και δραστηριοτήτων του ΚΠΕ που αφορούν την εκπαίδευση εκτός τάξης και την εκπαίδευση για την αστική αειφορία, β) στην ενίσχυση των προσόντων των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας τους και οι ικανότητες τους στις διεθνείς συνεργασίες και γ) στην ανάπτυξη εξωστρέφειας και ευρωπαϊκού προσανατολισμού του ΚΠΕ.

Στο Σχέδιο περιλαμβάνεται η επίσκεψη των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ σε έναν αντίστοιχο εκπαιδευτικό φορέα, το Κέντρο Υπαίθριας Εκπαίδευσης Empuries στην Ισπανία, για επιτόπια παρακολούθηση εργασίας και η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για την εκπαιδευτική αξιοποίηση της πόλης και για την ένταξη εφαρμογών κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναλυτικότερα, μέσα από την υλοποίηση των δράσεων και κινητικοτήτων του Σχεδίου το ΚΠΕ επιδιώκει να:

 1. Αναπτύξει συνεργασία με έναν αντίστοιχο με το ΚΠΕ ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό φορέα, το CdA Empúries και να ανταλλάξει εμπειρίες και καλές πρακτικές
 2. Εξετάσει τις μεθόδους εκπαίδευσης εκτός τάξης που χρησιμοποιεί το CdA Empúries και την εκπαιδευτική του προσέγγιση για την πολιτισμική κληρονομιά
 3. Συγκρίνει την διδακτική μεθοδολογία του CdA Empúries με αυτή του ΚΠΕ και να ξεχωρίσει τα στοιχεία που αξίζει να ενσωματωθούν στη πρακτική του ΚΠΕ
 4. Εξετάσει παραδείγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αντικείμενο την πόλη
 5. Εξετάσει παραδείγματα αξιοποίησης των έξυπνων συσκευών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση για την πόλη και την πολιτισμική κληρονομιά.
 6. Εμπλουτίσει το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία των διδακτικών δραστηριοτήτων του ΚΠΕ εκτός τάξης που αφορούν την πόλη, τη βιωσιμότητά της και τον ενεργό πολίτη
 7. Εντάξει τη χρήση των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικά προγράμματα
 8. Σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πόλη που θα προσφέρεται στα αγγλικά, να το εφαρμόσει πιλοτικά και να το εντάξει στο portfolio του ΚΠΕ
 9. Παρέχει ευκαιρίες επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης στους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ
 10. Αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ εμπειρίες, μεθοδολογικά και διδακτικά εφόδια ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους και την ικανότητά τους στη χρήση της αγγλικής γλώσσας
 11. Βελτιωθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ στη διεθνή και διαπολιτισμική συνεργασία και στη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών πρότζεκτ
 12. Εντοπίσει ευρωπαϊκούς φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία και τις βιώσιμες πόλεις και να αναπτύξει συνεργασία μαζί τους
 13. Ενισχύσει την εμπειρία συμμετοχής του ΚΠΕ σε ευρωπαϊκά προγράμματα ώστε να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι δυνατότητες του Erasmus+ (υποβολή προτάσεων κινητικότητας και στρατηγικών συμπράξεων) ή άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι κύριες ομάδες στόχοι με τις οποίες θα μοιραστούμε τα αποτελέσματα του σχεδίου μας είναι:

 • οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα,
 • οι συμμετέχοντες (σχολεία, τοπική κοινωνία, ΟΤΑ, ΜΚΟ, ενώσεις πολιτών και φορείς) στο εθνικό δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»,
 • οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην Περιφέρειά μας,
 • το δίκτυο των 53 ΚΠΕ που υπάρχουν στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας και η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ώστε με την ενημέρωση για τα αποτελέσματα του σχεδίου μας να ενισχυθεί και η δική τους ικανότητα για παρόμοιες πρωτοβουλίες,
 • οι πολίτες του Δήμου μας.