Θεωρητικό μέρος

Written by gyfantis on . Posted in ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σε αυτή την ενότητα παραθέτουμε θεωρητική υποστήριξη για την ενασχόληση με ζητήματα αστικής αειφορίας σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μια περιγραφή του Εθνικού Δικτύου «Βιώσιμη πόλη» και οδηγίες για τη χρήση του διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας edmodo.