ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ, ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το πεδίο ανάπτυξης αυτού του προγράμματος είναι η αειφορική διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων και η βιωσιμότητα των θερμαλιστικών συστημάτων που δημιουργεί ο άνθρωπος. Η εκπαίδευση για την αειφορία των λουτροτόπων παραπέμπει σε γνωστικές διαδικασίες που θεμελιώνονται στην κατανόηση και κριτική ερμηνεία, με κεντρικό πρόταγμα τη συνεργασία για την αειφορική διαχείριση του υδάτινου συστήματος και του περιβάλλοντός του, καθώς και την ανάδειξη των θεμελιωδών αρχών της βιωσιμότητας του συνολικού λουτροτοπικού συστήματος.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις δίωρες φάσεις και προσαρμόζεται στην εκπαιδευτική βαθμίδα των μαθητών/τριών.

Α. Δευτεροβάθμια: Η πρώτη φάση εισάγει στο θέμα μέσα από τον περιγραφικό λόγο των παιδιών, ο οποίος συγκροτεί μέσα από την έρευνα και την αποτύπωσή της σε χαρτόνια εργασίας ένα πρώτο βαθμό κατανόησης. Η ερμηνευτική προσέγγιση που ακολουθεί οδηγεί τους μαθητές/τριες να διαμορφώσουν κριτικό λόγο καθώς αναδύονται ερωτήματα που συνδέουν τις ανθρώπινες δράσεις με τις αξίες της ευθύνης , της προστασίας, της διατήρησης των ιαματικών πόρων. Η τρίτη φάση με την οποία ολοκληρώνεται το πρόγραμμα δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν το δικό τους λόγο, τη δική τους αλήθεια, τις δικές τους προσδοκίες για το μέλλον εμφανιζόμενοι ως ενεργοί πολίτες με κριτική ματιά και άποψη για την οργάνωση και διαχείριση των ιαματικών πηγών. Οι δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιούνται Κ.Π.Ε. και στο λουτρότοπο του Λαγκαδά.

Β. Πρωτοβάθμια: Το πρόγραμμα υλοποιείται στο Κ.Π.Ε. με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Γίνεται λόγος για τους φυσικούς πόρους που ο άνθρωπος ονομάζει «ιαματικούς», καθώς ασκούν ευεργετική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Στη συνέχεια παίρνουν το λόγο η μυθολογία, η ιστορία, η οικολογία, η οικονομία, η κοινωνική υγεία, η χημεία-φυσική-γεωγραφία-γεωλογία, η τέχνη και ο πολιτισμός. Συζητούμε με τους μαθητές/τριες τις έννοιες «ιαματικός τουρισμός», «τουρισμός ευεξίας» και για τους θεσμούς που διαχειρίζονται την κοινωνική αυτή δράση.

Το πρόγραμμα «Ιαματικές πηγές, λουτρότοποι, Ιαματικός τουρισμός και περιβάλλον» δε θα πραγματοποιηθεί τη σχολική χρονιά 2022-23.

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει εκδώσει για το προγραμμα το ΚΠΕ είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Βιβλίο

Icon of Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός (80.1 MiB)

Τετράδιο εργασίας

Icon of Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός Τετράδιο Εργασίας Ιαματικοί Φυσικοι Πόροι και Θερμαλισμός Τετράδιο Εργασίας (4.4 MiB)