ΣΕΚΠΕ

Η ΣΕΚΠΕ είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή των ΚΠΕ. Αποτελείται από:

  •  τον Υπεύθυνο του Συντονιστικού Κ.Π.Ε. της Περιφέρειας ο οποίος προεδρεύει και έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τα μέλη της, συγκαλεί την επιτροπή και αναφέρεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  •  τους υπεύθυνους των άλλων Κ.Π.Ε. της Περιφέρειας
  • τους υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων όλων των διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας
  •  έναν/μία εκπαιδευτικό που ορίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

 Έργο της είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των Κ.Π.Ε. Ειδικότερα η Σ.Ε.Κ.Π.Ε. επεξεργάζεται τεκμηριωμένες απόψεις σε ό,τι αφορά:

  • τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου των Κ.Π.Ε.

  • τις προτεραιότητες σχετικά με τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα των Κ.Π.Ε., τη λειτουργία δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των εκπαιδευτικών μονάδων, στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία

  • την ορθολογική ποσοτική και ποιοτική κατανομή των δράσεων ανά Κ.Π.Ε.

 Η Σ.Ε.Κ.Π.Ε. καλείται σε ολομέλεια στο συντονιστικό Κ.Π.Ε. της περιφέρειας,τουλάχιστον μία φορά στην αρχή της σχολικής χρονιάς και μία φορά στο τέλος της.  Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Συντονιστικό Κ.Π.Ε. ορίστηκε το Κ.Π.Ε Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου.

 

Νομοί Εμβέλειας Κ.Π.Ε. (233.5 KiB, 371 downloads)